با برنامه ورزش کردن و فواید وتاثیرات آن در رسیدن به سلامتی و تناسب اندام

 با برنامه ورزش کردن و فواید وتاثیرات  آن در رسیدن به سلامتی و تناسب اندام

با برنامه ورزش کردن بهتریـن روش بـرای دسـتیابی بـه تناسـب انـدام کل بـدن اســت. اضافــه وزن همیشــه آزاردهنــده اســت و ســامت فــرد را بــه خطــر خواهــد انداخــت؛ برطبــق آمـار بهداشـت جهانـی در سـال ۲۰۱۶ از جمعیـت ۸۰ میلیـون ایرانـی، ۵۰ میلیـون نفـر بـا معضـل چاقـی روبـه‌رو هسـتند.

فواید معجزه‌آسای با برنامه ورزش کردن

کشــور مــا متأســفانه در رده بنــدی فوربــس از نظــر چاقــی در رتبــه ۷۷ قــرار گرفتــه اســت؛ بــه طــور معمــول بــه فــردی کــه )BM او بیــش از ۳۰ باشــد، چــاق گفتــه میشــود. همانطــور کــه میدانیــد چاقــی میتوانــد منجــر بــه بــروز بیماریهــای جــدی نظیــر بیمــاری قلبــی، دیابـت، سـکته مغـزی و بعضـی از انـواع سـرطان شـود؛ یکـی از سـاده‌ترین شـیوه‌ها بـرای دسـتیابی بـه کاهـش وزن، کنتـرل میـزان کالـری مصرفـی اسـت؛ بایـد میـزان کالـری کـه از راه ورزش سـوزانده میشـود بیـش از کالـری مصرفـی روزانـه باشـد، تـا آرام آرام وزن شـخص کاهـش پیـدا کنـد. .

ورزش و رژیم غذایی

ترکیــب ورزش بــا برنامــه غذایــی ســالم، راه فوق‌العــاده موثــری بــرای کاهــش وزن اســت؛ تــا اینکــه فقـط بخواهیـد کالـری کمتـری مصـرف کنیـد، تـا الاغر شـوید؛ ورزش میتوانـد از ابتـا بـه بیماریهـای مختلـف جلوگیـری کنـد یـا حتـی تأثیـری درمانـی بـر روی فـرد داشـته باشـد. تمرینــات ورزشــی منظــم باعــث کاهــش فشــار خــون، کلســترول و خطــر حملــه قلبــی مــی شــود؛ علاوه بر ایـن، ورزش باعـث کاهـش احتمـال ابتـالابـه سـرطان سـینه و نـوع خاصـی از سـرطان روده خواهـد شـد؛

در کنـار تأثیـرات ورزش بـر روی سـامتی فـرد، نبایـد از تاثیـر ورزش بـر اعتمـاد به‌نفـس افـراد غافـل شـویم. ورزش بـا بـالا بـردن سـطح متابولیسـم فـرد باعـث افزایـش میـزان کالری‌سـوزی شـده و بعـد از مدتـی حجـم عضلات را افزایـش میدهـد.

برای کاهش وزن چقدر باید ورزش کنیم؟

پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه حداقــل ۳ بــار در هفتــه و هــر بــار بــه مــدت حداقــل ۲۰ دقیقــه ورزش کنیـد؛ البتـه اگـر هدفتـان کاهـش وزن اسـت، بایـد بیـش از ۲۰ دقیقـه ورزش کنیـد تـا خیالتـان از لاغر شـدن تدریجـی راحـت باشـد.

منظور از انواع مختلف ورزشها چیست؟

برای بهره‌مند شدن از تمامی فواید ورزش، نیاز دارید تا چندین ورزش را با هم ترکیب کنید؛ بـرای کاهـش وزن، اینکـه چـه سـبک و نـوع ورزشـی را انتخـاب مـی کنیـد، فـرق آن چنانـی نـدارد؛ بـرای همیـن مـا تأکیـد داریـم کـه ورزشـی کـه بـه آن علاقه داریـد را دنبـال کنیـد. فقـط ورزشـتان شـامل تمرینـات قدرتـی و هـوازی باهـم باشـد. ورزش هوازی  باید شـامل حـرکات ایروبیـک یـا بـه اصطـلاح  تمرینـات برنامـه ورزشـی کـه انجـام میدهیـد، حتمـا هـوازی باشـد؛ انجـام ایـن ورزشهـای هـوازی بـه شـدت ضربـان قلـب را بـالا بـرده و باعـث پمپـاژ خــون بیشــتری در رگهایتــان خواهــد شــد.

اگــر بخواهیــم چنــد نمونــه از تمرینهــای هــوازی را نــام ببریــم، پیــاده‌روی، آهســته دویــدن، دوچرخهسـواری، شـنا و رقـص جـزو ورزش هـای هـوزای اسـت؛ همچنیـن میتوانیـد از ورزشهایـی نظیــر تردمیــل، الیپتیــکال یــا دســتگاه پلــه اســتفاده کنیــد.

تمرینات وزنه

یکــی از مزیتهــای ورزش کــردن بــا وزنــه ایــن اســت کــه علاوه بر ســوزاندن چربیهــای اضافــی بــدن، عضله ســازی هــم خواهیــد داشــت؛ از طرفــی هــر چقــدر بدنتــان عضلــه بیشــتری داشــته باشــد، کالــری بیشــتری نیــز خواهیــد ســوزاند؛ متخصصــان توصیــه میکننــد کــه ایــن عضلات را حداقــل ســه بــار در هفتــه بــا تمرینــات وزنــه تقویــت کنیــد: • عضالت شکم • عضالت کمر • عضالت دوسر بازویی • عضالت سینه • همسترینگ • عضالت چهارسر • شانه‌ها • عضالت سه سر

ایـن نکتـه مهـم را فرامـوش نکنیـد کـه بـرای گرفتـن بهتریـن نتیجـه، ابتـدا تمرینـات قدرتـی باوزنـه یــا کــش بدنســازی را انجــام دهیــد و بعــداز آن تمرینــات هــوازی را انجــام دهیــد . بــا ایــن روش، حداکثــر چربــی ســوزی را خواهیــد داشــت.

برگرفته از مجله الکترونیکی سلامت وتغذیه دکتر کرمانی

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *