دستگاه گردش خون و روشهای مراقبت از آن

 دستگاه گردش خون و روشهای مراقبت از آن

قسمت‌های مختلف دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون از سه بخش قلب، رگ ها شامل سرخرگ، سیاهرگ ،مویرگ وخون تشکیل شده است.

خداونـد بـدن موجـودات زنـده را از دسـتگاه هـای گسـترده و پیچیـده ای آفریـده اسـت. یکـی از ایـن دسـتگاه هـای مهـم، دسـتگاه گـردش خـون مـی باشـد.مغز انسـان از اهمیـت فوق العاده ای خـوردار اسـت.مغـز را مـی تـوان کنتـرل کننـده و فرمانـده ی بـدن دانسـت.

اگـر لحظاتـی خـون بـه مغـز نرسـد، ایـن فرمانـده حیـات خـود را از دسـت میدهـد؛ زیـرا مغـز ماننـد تمامـی اعضـای بـدن بـرای فعالیـت و زندگـی خـود، بـه آب، غـذا و هـوا نیازمنـد اسـت. بنابرایـن مـی توانیـم بگوییـم کـه: خـون نقـش اساسـی در بـدن انسـان ایفـا مـی کند.خـون، ایـن مایـع حیـات بخـش، غـذا و اکسـیژن را بـه سـلول هـای مختلـف بـدن میرسـاند. خـون در ریـه ها اکسـیژن دریافـت مـی کنـد و آنـرا از راه رگ هـا بـه سراسـر بـدن انتقـال مـی دهـد؛ همچنیـن مـواد زائـد را، کـه محصـول سـوخت و سـاز و واکنـش هـای شـیمیایی در سـلول هـای بـدن مـی باشـند، بـه کلیـه هـا منتقـل میسـازد تـا ایـن مـواد تجزیـه یـا دفـع شـوند.این انتقـال، بـه کمـک رگ ها،مویـرگ هـا و قلـب انجـام مـی پذیـرد.

قلـب هماننـد یـک پمـپ (تلمبـه) قـوی، شـبانه روزی می تپـد و خـون را بـه تمـام نقـاط بـدن میرسـاند. سـرخرگ هـا )شـریانه) لولـه هـای قابـل انعطافـی هسـتند کـه خـون را از قلـب بـه سـایر اعضـا میبرنـد و سـیاه- رگهـا لولـه هایــی هســتند کــه خــون را بــه داخــل قلــب بــاز مــی گرداننــد. ایــن سیســتم، بســیار پیچیــده و ماهرانــه کار میکنـد و در بیـن دیگـر دسـتگاه هـای بـدن از اهمیـت خاصـی برخـوردار میباشـد. چنانچـه روزی ایـن دسـتگاه بـه خوبـی کار نکنـد، سـلامت تمـام اعضـای بـدن بـه خطـر میافتـد. هرچـه مراقبـت هـای انجـام شـده در جهـت حفـظ سـلامت دسـتگاه گـردش خـون بیشـتر باشـد، هماهنگـی بیـن سـایر اعضـای بـدن بیشـتر خواهـد بـود.

برخـی از بیمـاری هـای ایـن دسـتگاه از قـرار زیـر اسـت : سـکته هـای قلبـی، سـکته هـای مغـزی، بیمـاری هـای کرونـری قلـب، کلسـترول بـاالای خـون، لختـه هـای خونـی، درد قفسـه ی سـینه، واریـس، کـم خونـی، فشـارخون بـاال و … تغذیـه ی سـالم، ورزش منظـم و تناسـب انـدام را مـی تـوان از عوامـل اصلـی سـلامت ایـن دسـتگاه نـام بـرد. فشـارخون، پیشـگیری و درمـان عواملـی همچـون وضعیـت روحـی و سـلامتش روانی، سـلامت عمومـی بدن، سـاختمان فیزیکـی قلـب و عـروق و دیگـر اعضـای بدن نیـز، تاثیر زیادی روی سـامت دسـتگاه گردش خـون دارند.

تنظیم:سایت روز اندیش

منبع:مجله سلامت وتغذیه دکتر کرمانی

 

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *