بسیار از ما وقتی که مهر ماه فرا می رسد، با شروع مدارس و دانشگاه ها و فصل پاییز، با سفر خداحافظی می کنیم و بر این عقیده هستیم که سفر برای تابستان است و بس. ولی واقعیت این است که شهرهایی در این کره خاکی وجود دارند که پاییزهایی بی نظیر دارند و آماده پذیرایی  از مسافران در این فصل. هستند.