آرامش - دعا

استرس و نگرانی و رسیدن به آرامش به وسیله دعا

استرس و نگرانی یکی از بزرگ ترین بلاهای زندگی انسانها بوده و هست و عوارض ناشی از آن در زندگی فردی و اجتماعی کاملا محسوس اسـت. بر عکس آن، آرامش یکی از گم شده‌های مهم بشر بودو بـه هر دری میزند تا آنرا پیدا کند .نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به آرامش دعا و یاد خداست.

آرا